Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Connecting the Dots Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Trainingen, workshops en andere activiteiten (hierna te noemen “Activiteiten”) worden gegeven conform de ethische code van Connecting the Dots en Phoenix Opleidingen.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.


2. Definities

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Connecting the Dots (hierna te noemen “CtD”) en Deelnemer van Activiteiten en opdrachtgever (hierna te noemen Opdrachtgever)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Activiteiten deelneemt
 • Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan CtD
 • Onder Activiteiten wordt verstaan alle diensten die Connecting the Dots levert, van 1-op-1 begeleiding, en groep sessies tot evenementen en organisatieadvies (hierna te noemen Activiteiten)


3. Informatie & vragen

 • Opdrachtgevers kunnen te allen tijde vooraf, tijdens en na Activiteiten vragen van administratieve aard stellen en informatie inwinnen of overleggen over de Activiteiten. Wanneer de Opdrachtgever dit schriftelijk (per email) doet, ontvangt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst door CtD een reactie/ antwoord. Wanneer de verwerking van de vraag meer tijd neemt dan 3 werkdagen, ontvangt de Opdrachtgever daarvan bericht met een indicatie waarop de Opdrachtgever een antwoord kan verwachten.


4. Totstandkoming overeenkomst

 •  De overeenkomst komt tot stand na aanmelding of informatieverzoek via de website. De Opdrachtgever krijgt een bevestigingsmail. Indien nodig neemt CtD contact op met de Opdrachtgever over het vervolg
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Opdrachtgever schriftelijk (per email) bevestiging heeft gehad van definitieve deelname (Deelname bevestiging), en na betaling conform afgesproken betalingsvoorwaarden
 • Voor 1-op-1 sessies, groepssessies en workshops dient binnen 14 dagen na Deelname bevestiging (of bij last minute aanmelding uiterlijk 48 uur voor Activiteit) het totale factuurbedrag betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld betaling in termijnen) tussen CtD en Opdrachtgever
 • Voor evenementen geldt dat de overeenkomst tot stand komt via de ticketshop via Ticketapp. De deelname wordt bevestigd na betaling via de ticketshop


5. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de Activiteit volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt in principe de eerst op de wachtlijst geplaatste benaderd


6. Annulering

6.1 nog te starten Activiteit door Opdrachtgever

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat CtD dit heeft bevestigd
 • De Opdrachtgever heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden
 • Bij annulering door Opdrachtgever tot 45 kalenderdagen voor het begin van de Activiteit krijgt de Opdrachtgever de kosten terug, verminderd met 25%
 • Bij annulering tussen 44 en 30 kalenderdagen voor aanvang van de Activiteit is 50% van de (deelname)kosten verschuldigd
 • Bij annulering tussen 29 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de Activiteit is 75 % van de (deelname)kosten verschuldigd
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de Activiteit of terugtrekken tijdens de Activiteit is geen restitutie mogelijk
 • Bij annulering nadat de factuur aan de Opdrachtgever is verzonden wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden

6.2 Annulering en/of onderbreking Activiteit door CtD

 • CtD heeft het recht om –met opgave van redenen– de Activiteit te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Opdrachtgever aan CtD (aan)betaalde bedrag. Bij het niet doorgaan van een Activiteit krijgt de Opdrachtgever een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven
 • CtD heeft het recht om –met opgave van redenen- voor de Activiteit ingeplande trainers te vervangen door andere CtD-waardige trainers
 • Wanneer CtD een opleiding onderbreekt of tussentijds eindigt, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van nog niet genoten dagen, of een vervangend alternatief


6.3 Bijzondere omstandigheden

 • CtD behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een Activiteit te annuleren of te onderbreken
 • Bij annulering heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van het reeds aan CtD betaalde bedrag naar rato van de niet genoten dagen
 • Waar mogelijk biedt CtD in dit soort bijzondere omstandigheden een online, volwaardig alternatief, op de geplande dagen of wordt de Activiteit verplaatst naar een nieuwe datum. In dat geval garandeert CtD hiermee de voortgang van lopende Activiteiten op alle geplande dagen en is er geen recht op restitutie
 • CtD is bij annulering niet verantwoordelijk voor door de Opdrachtgever reeds gemaakte kosten als vliegtickets en hotelboekingen
 • CtD is bij annulering niet verantwoordelijk voor inkomensderving van Opdrachtgever


7. Betalingen

 • CtD brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur
 • Opdrachtgever heeft na ontvangst van de door CtD toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de totale kosten, verbonden aan de betreffende Activiteit, te voldoen. Of wanneer de Activiteit in de 14 (werk)dagen na factuurdatum plaats vindt, voorafgaand aan de betreffende Activiteit 
 • Voor de Activiteit is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige kosten te voldoen
 • Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt
 • Voor evenementen geldt dat de Deelnemer uiterlijk in de week van het evenement een btw factuur ontvangt


8. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door CtD uitgegeven materialen, berust bij CtD, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CtD zullen door de Opdrachtgever geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van CtD berust uitsluitend bij CtD
 • Het verstrekte (cursus)materiaal blijft in het bezit van de Opdrachtgever


9. Aansprakelijkheid

 • Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen, draagt CtD generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan
 • In het geval CtD gehouden is tot enige vergoeding van schade, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aan CtD

10. Aanvullende bepalingen evenementen

 • Kaartverkoop voor evenementen verloopt via Ticketapp. Deelnemer stemt ermee toe dat betalingen van deelnemers ter zake tickets via de bankrekening van de payment provider verloopt. Dat gebeurt zonder dat dat er een contractuele relatie ontstaat tussen Deelnemer en ticketprovider
 • Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
 • Tussen CtD en Ticketapp is een aparte verwerkingsovereenkomst opgesteld. Dit zal in ieder geval een omschrijving van het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verantwoordelijke en verwerker bevatten

11. Slotbepaling

 • In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij CtD